× Αρχικη Λογισμικά Συστήματα Χαρακτηριστικά & Υπηρεσίες Ποιοί είμαστε Πελάτες Επικοινωνία
Λογιστικό

 Το λογιστικό μας σύστημα είναι ένα λογισμικό πλούσιο σε λειτουργίες που διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις για ένα ή και πολλαπλά νομίσματα για διεθνείς εταιρίες, πελάτες και άλλες επιχειρηματικές ανάγκες. Το λογισμικό είναι εύκολο στη λειτουργία, φιλικό προς το χρήστη και μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί με άλλες ενότητες του συστήματος ανά πάσα στιγμή, προσφέροντας καλύτερη γενική διαχείριση. Οι τελικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας χρεωστών, πιστωτών, συναλλαγών ΦΠΑ και άλλων λογαριασμών του γενικού βιβλίου γρηγορότερα από ποτέ, με τη δυνατότητα καταγραφής σε πραγματικό χρόνο, που τους επιτρέπει να βλέπουν τις αναφορές τους πριν από την εκτύπωση.


Software Features:

 • Απεριόριστες Καρτέλες Εταιριών
 • Δυνατότητες KYC
 • Καταχωρήσεις Πολλαπλών Περιόδων
 • Καταχωρήσεις Πολλαπλών Συναλλαγών
 • Συναλλαγές εντως Εταιρίας
 • Ηλεκτρονική Διαχείρηση Αρχείων και Συναλλαγών
 • Διάφορα Νομίσματα
 • Επανεκτίμηση Λογαριασμών
 • Απεριόριστος Προυπολογισμός
 • Αυτόματη Συμπλήρωση και Εκτύπωση Επιταγών
 • Εισαγωγές και Εξαγωγές απο Excel
Ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά του Λογιστικού μας συστήματος είναι η δυνατότητα αποθήκευσης συναλλαγών αντί της μόνιμης ενημέρωσης του συστήματος σε περιόδους αβεβαιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες

Λογαριασμός Υλικών

 Το Bill of Materials είναι μια από τις πιο σημαντικές εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές, οι μηχανικοί και οι προγραμματιστές για να υπολογίσουν το ποσό των πόρων που χρειάζονται για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή έργο βασισμένο στην προσωπική τους εμπειρία και κυρίως στις πληροφορίες που βρίσκονται μέσα στο σύστημα, για παράδειγμα πωλήσεις, αγορές και πολλά άλλα. Για ορισμένα προϊόντα εμπλέκονται περισσότεροι από ένας κατασκευαστές και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η δυνατότητα παραγωγής ακριβών καταλόγων των απαιτούμενων στοιχείων και η διανομή τους σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μιας παραγωγής. Η εφαρμογή είναι εύκολη στη χρήση και μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί με τα συστήματα λογιστικής, ελέγχου αποθεμάτων και πωλήσεων για περισσότερη ακρίβεια και λιγότερους λανθασμένους υπολογισμούς.

Business Intelligence

 To Business Intelligence είναι μια τεχνολογικά καθοδηγούμενη διαδικασία για την ανάλυση δεδομένων και την παροχή λογιστικών πληροφοριών που βοηθούν τα στελέχη, τους διευθυντές επιχειρήσεων και άλλους τελικούς χρήστες να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων, μεθοδολογιών και εφαρμογών για την επίτευξη της επιθυμητής ακρίβειας. Τα δεδομένα συλλέγονται από διάφορες πηγές, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές, και στη συνέχεια μεταφράζονται σε σημαντικές πληροφορίες που στοχεύουν στη λήψη ταχύτερων και καλύτερων αποφάσεων διαχείρισης ανά πάσα στιγμή. Η Business Intelligence χρησιμοποιείται επίσης για τον εντοπισμό νέων τάσεων ή προϊόντων της αγοράς, ενώ παράλληλα αντανακλά τις ανάγκες των πελατών της. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για την επίλυση διαφόρων στρατηγικών ή τακτικών επιχειρηματικών προβλημάτων που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη συνολική απόδοση μιας εταιρείας.

Κοστολόγηση Εισαγώμενων Προϊόντων

 Το Costing of Goods Received είναι μια ενότητα του συστήματος ελέγχου αποθεμάτων με αυτόματους υπολογισμούς κόστους κατά τις επιλεγμένες περιόδους και μετατροπή ξένων νομισμάτων σε τοπικό νόμισμα, καθώς και τη διανομή του εισαγωγικού δασμού και του κόστους εκφόρτωσης. Η ενότητα χρησιμοποιείται κυρίως για τον υπολογισμό του κόστους απογραφής ή αγορών μιας επιχείρησης. Η εφαρμογή είναι επίσης ενσωματωμένη στο σύστημα αγορών για καλύτερα, ταχύτερα και ακριβέστερα αποτελέσματα.

EMS - Σύστημα Προσφερόμενων Υπηρεσιών

 Η Eurosoft ανέπτυξε ένα Σύστημα Υπηρεσιών που χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες .NET και SQL για να καλύψει τις απαιτήσεις των εταιρειών που εμπλέκονται στις παροχές υπηρεσιών, επισκευών & συντηρήσεων. Επίσης είναι πλήρως λειτουργήσιμο και συμβατό με άλλες εφαρμογές της Eurosoft και αυτόνομο.

 • Συμβόλεα Συντήρησης
 • Παράβλεψη Συμβολαίου Συντήρησης
 • Επισκευή σε εργαστήριο ή επιτόπου
 • Χρήση Serial Number βασισμένο σε πωλήσεις και άλλα
 • Στοιχεία εγγραφής και περιγραφές (σημειώσεις πελατών, εμφάνιση κλπ.)
 • Κατάσταση κλήσης υπηρεσίας
 • Αυτόματη αναζήτηση Εγγύησης (Ναι, Όχι, Μερική)
 • Επέκταση ή τερματισμός Εγγύησης
 • Διαδικασίες Εκτίμησης
 • Επισκευές από εσάς ή αποστολή σε τρίτο για επισκευή
 • Στοιχεία δανείσμου στον πελάτη και διατήρηση αρχείων
 • Διαδικασίες Παρακολούθησης
 • Πλήρες ιστορικό βασισμένο σε Serial Numbers
 • Σημειώσεις τεχνικών (χρόνος επισκευής, απόδοση)
 • Χρησιμοποιήστε εξαρτήματα ζωντανά από το Eurosoft Inventory System
 • Intelligence Reports
 • Ζωντανό με άλλες εφαρμογές του Eurosoft ή αυτόνομο

Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων

 Το μητρώο παρουσιάζει την αξία των στοιχείων ενεργητικού, την ημερομηνία απόκτησης και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό των αποσβέσεων και των φόρων. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν γη, κτίρια, μηχανήματα και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση και δεν πωλούνται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Επιπλέον, το σύστημα χειρίζεται προσθήκες, εκχωρήσεις, μεταβιβάσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και αυτόματους υπολογισμούς απόσβεσης.

Τα οφέλη από τη διατήρηση ενός ακριβούς και ενημερωμένου μητρώου περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές:

 • Υπολογισμός ετήσιας απόσβεσης
 • Προβλέψεις κερδών και ταμειακών ροών σχετικά με τη διατήρηση , την αναβάθμιση και την αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων
 • Προκειμένου να αποκτήσετε χρηματοδότηση ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο δυνατό κόστος χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, οι χρηματοδότες θα απαιτούν γενικά ένα ενημερωμένο μητρώο περιουσιακών στοιχείων
 • Χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να αποφύγετε την κλοπή περιουσιακών στοιχείων
 • Προγραμματισμός διαδοχής / επιχειρηματικής εξόδου και καθορισμός της πραγματικής αξίας της επιχείρησής σας

  Συνιστάται οι εταιρείες να ελέγχουν το Μητρώο παγίων περιουσιακών τους στοιχείων ετησίως για να εξασφαλίσουν μια ακριβή λίστα που αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της εταιρείας. Τέλος, εάν επιθυμούν οι πελάτες μας, μπορεί να συνδεθεί με το Γενικό Λογιστικό Σύστημα μας για πιο αποτελεσματική χρήση και αποτελέσματα!

Τιμολόγηση

 Το σύστημα τιμολόγησης υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για επιχειρήσεις που πρέπει να στείλουν αναλυτικά τιμολόγια και εκείνους που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες τους.
Παραδείγματα:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ελεύθεροι Εργαζόμενοι
 • Νομικές Υπηρεσίες
 • Ιατρικές Υπηρεσίες
 • CPA/Λογιστικά
 • Κατασκευές/Τεχνίτες
 • Αρχιτεκτονική και Κηπουρική
 • Παιδική Φροντίδα
 • Catering
 • Φροντίδα Κατοικίδιων
 • Θεραπείες, Μασάζ κ.τ.λ.
 • Επιδιορθώσεις Αυτοκινήτων
 • Και πολλά άλλα!

Παρέχει μια σειρά Συναλλαγών για:

 • Προσφορές (προτάσεις) σε πελάτες με απεριόριστες καταστάσεις (σε εκκρεμότητα, αναβολή, απώλεια κ.λπ.)
 • Παραγγελίες
 • Σημειώσεις Παράδοσης
 • Προκαθορισμένες Χρεώσεις
 • Χρεώσεις
 • Πιστωτικές Σημειώσεις
 • Αποδείξεις
Σύστημα Μισθοδοσίας

 Το σύστημα μισθοδοσίας της Eurosoft διαθέτει ικανότητες υποστήριξης πολλαπλών χρηστών, εταιρειών και διαφόρων νομισμάτων για τη διαχείριση μισθών των εργαζομένων της εταιρείας σε εβδομαδιαία, διμηνιαία, μηνιαία και ετησίως, χρησιμοποιώντας μια μεγάλη ποικιλία από μοναδικές λειτουργίες και ισχυρούς υπολογισμούς. Το σύστημά μας εξαλείφει τα λάθη στη διαδικασία μισθοδοσίας, καθώς και την υπερβολική προσπάθεια υπολογισμού των ωρών εργασίας, των μισθών και των φορολογικών παρακρατήσεων. Αυτό προσφέρει στους πελάτες μας τη δυνατότητα να διατηρούν αρχεία για τις ώρες εργασίας ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες κάθε εργαζόμενου, να υπολογίζουν τους μισθούς τους, να παρακρατούν διάφορους φόρους, να διαχειρίζονται τους μισθολογικούς ελέγχους, καθώς και να υπολογίζουν τους φόρους απασχόλησης στην κυβέρνηση.

Ταμειακό Σύστημα Πωλήσεων

 Το σύστημα Πωλήσεων /παραγγελιών χειρίζεται την εγγραφή παραγγελιών πελατών καθώς και εκδίδει τιμολόγια και πωλήσεις τοις μετρητοίς. Αυτόματα ενημερώνει τις πωλήσεις και το σύστημα αποθεμάτων.

Ταμείο Προνοίας

 Το σύστημα Provident Fund είναι ένα ισχυρό σύστημα με τη δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών εταιριών, και πλήρες συμβατό με το σύστημα μισθοδοσίας μας. Μπορεί να διαχειριστεί τα δάνεια του Ταμείου Προνοίας, συμπεριλαμβανομένων των παρελθοντικών ή μελλοντικών συναλλαγών και διατηρεί πολλούς λογαριασμούς για κάθε εργαζόμενο, ενώ διανέμει τα κέρδη του αυτόματα στο σωστό λογαριασμό βάσει των συμφωνιών. Επιπλέον, οι διευκολύνσεις αναφοράς συνολικής διαχείρισης επιτρέπουν στους χρήστες να εκτυπώνουν αναφορές ή να τις ελέγχουν στην οθόνη τους στιγμιαία.

Παραγγελίες Αγορών

 Το Purchases Ordering System ή Σύστημα Αγορών, διαχειρίζεται και ελέγχει τις παραγγελίες που γίνονται στους προμηθευτές και παρακολουθεί ζωντανά τις καταστάσεις κάθε παραγγελίας (Σε Αναμονή, Παράδοση, Μερική Παράδοση) και τη λειτουργικότητα της καταχώρησης των παραγγελιών σας σύμφωνα με τον αριθμό παραγγελίας του προμηθευτή.
Χαρακτηριστικά:

 • Πολλαπλές Εταιρίες
 • Πολλαπλά Νομίσματα
 • Four user-defined remark headers
 • Nine user-defined purchase order headers e.g.
 • Προϋποθέσεις Παράδοσης
 • Τρόπος Παράδοσης
 • Τρόπος Συσκευασίας
 • Χρόνος Παράδοσης
 • Ασφάλεια
 • Πληρωμές
 • Τράπεζες
 • Απαιτούμενα Έγγραφα
 • Όλα τα headers των παραγγελιών έχουν απεριόριστο αριθμό ορισμών
 • Καθορισμένοι από όροι παραγγελίας από τον προμηθευτή ή τον αγοραστή
 • Παραγωγή εντολών αγοράς με τους κατάλληλους όρους αγοράς
 • Δημιουργία εντολών αγοράς βάσει εντολών πώλησης
 • Αυτόματη δημιουργία αγορών από παραγγελίες με μετατροπή συντελεστών ξένου σε τοπικό νόμισμα
 • Μέχρι και διακόσιες γραμμές ανά έγγραφο
 • Αυτόματη Αρίθμηση
 • Τιμολογιακή διευκόλυνση για την τροποποίηση των τιμών και των στοιχείων παγκοσμίως
Σύστημα Ανάλυσης Πωλήσεων

 Το Sales Analysis System ή σύστημα ανάλυσης πωλήσεων είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία διαχείρισης που επιτρέπουν την σαφή και ζωντανή αξιολόγηση των πωλήσεων των εταιρειών μέσω πολύχρωμων γραφημάτων και αναφορών. Υπολογίζει τις στατιστικές πωλήσεων ανά στοιχείο, πωλητές και πελάτες, την περιοχή ή οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό που καθορίζει ο χρήστης. Αυτό βοηθά στην απόκτηση μεγαλύτερης ακρίβειας στην χρήση του Business Intelligence και συνεπώς πιο ακριβή τελικά αποτελέσματα και μελλοντικές προβλέψεις.

Επεξεργασία Παραγγελίας Πωλήσεων

 Το Σύστημα Επεξεργασίας Πωλήσεων ή Sales Ordering System αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο τόσο για τη βραχυπρόθεσμη όσο και για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία, εμποδίζοντας την εταιρεία σας να έχει οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να επιβραδύνει την γραμμή εφοδιασμού και να επηρεάσει αρνητικά την εξυπηρέτηση πελατών που παρέχετε. Αυτό το σύστημα είναι το πιο σημαντικό εργαλείο διαχείρισης για τη διαχείριση πωλήσεων, παρέχοντας στην εταιρεία σας τα κατάλληλα εργαλεία για να χειριστεί τον κύκλο ζωής μιας πώλησης από το αρχικό στάδιο.
Χαρακτηριστικά:

 • Πρόταση Πελάτη (Με απεριόριστες καταστάσεις π.χ. Εκκρεμής, Αναβλήθηκε, Χάθηκε, κ.τ.λ.)
 • Λεπτομερής Παραγγελία Προϊόντων (π.χ. Όροι Πληρωμής, Χρόνος Παράδοσης)
 • Παράδοση Παραγγελίας (Ολοκληρωτική ή Μερική )
 • Τελική Χρέωση
Έλεγχος Αποθεμάτων

 Το σύστημά Stock Control περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων μιας εταιρείας ανά πάσα στιγμή! Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός διαδικασιών στο λογισμικό μας, όπως καταμέτρηση και παρακολούθηση αντικειμένων απογραφής, καταγραφή και ανάκτηση της θέσης αποθήκευσης αντικειμένων, καταγραφή αλλαγών στο απόθεμα και πρόβλεψη αναγκών απογραφής, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων διαχείρισης αποθεμάτων. Επιπλέον, το λογισμικό μας:

 • Εξασφαλίζει την σωστή ποσότητα προϊόντων που βρίσκονται στα ράφια των καταστημάτων
 • Αυτόματα σηματοδοτεί όταν χρειάζεται να τοποθετηθούν περισσότερα προϊόντα στο ράφι από την αποθήκη
 • Αναγνωρίζει πότε ένας πελάτης αγόρασε ένα προϊόν και ενημερώνει την αποθήκη ή το κατάστημα ανάλογα
 • Δημιουργεί αυτόματα αναφορές πληροφοριών διαχείρισης

 Με τη βοήθεια των εξελιγμένων γραφικών και στατιστικών παραστάσεων, οι πελάτες μας έχουν καλύτερο και ακριβέστερο συνολικό έλεγχο στην απογραφή προϊόντων ακόμη και για πολλαπλές αποθήκες και καταστήματα. Το λογισμικό είναι συμβατό με άλλες εφαρμογές του Eurosoft για καλύτερα αποτελέσματα και λιγότερες ροές εργασίας.

Partners

   

Διεύθηνση

EUROSOFT BUSINESS SOFTWARE
241 Λεωφ. Στροβόλου, 1ος Όροφος
2049, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 77777013 Φαξ: 22514822

Newsletter


Δημιουργεία Ιστοσελίδων

Ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε μια νέα Ιστοσελίδα για την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε περισσότερα!